V obsežni akciji inšpektorata odkritih 25 nedovoljenih objektov

Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor je med februarjem in majem letos izvedel obsežno akcijo nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov. Gradbena inšpekcija je preverjala, ali so gradnje skladne z izdanimi gradbenimi dovoljenji. V akciji, ki je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih, zahtevnih in manj zahtevnih objektov v gradnji, je sodelovalo 38 inšpektorjev.

Inšpektorji so opravili 176 inšpekcijskih pregledov in uvedli 121 postopkov, od tega 116 upravnih in pet prekrškovnih. Skupno je bilo izdanih 39 inšpekcijskih odločb, pri čemer so do 21. maja že odločili v 57 zadevah.

Med odkritimi nepravilnostmi so:

25 nedovoljenih objektov, med njimi:

  • 16 nelegalnih objektov (ustavitev gradenj in odstranitev),
  • 6 neskladnih objektov,
  • 3 nevarni objekti (prepoved uporabe, izvedba nujnih vzdrževalnih del, odstranitev).

En objekt brez uporabnega dovoljenja (odrejeno prenehanje uporabe).

13 odločb za odpravo nepravilnosti, kot so označitev gradbišča, neograditev in nezavarovanje gradbišča, ter ustrezno evidentiranje objekta v zemljiškem katastru.

Pet primerov lažjih nepravilnosti (odrejeni roki za odpravo z opozorilom).

V primerih, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene ali so bile že odpravljene, so postopki ustavljeni. Tako je bilo izdanih 14 sklepov o ustavitvi postopkov in 11 ustavitev postopka na zapisnik.

Prekrškovni postopki

Uvedenih je bilo pet prekrškovnih postopkov, izdana pa je bila ena prekrškovna odločba s skupno globo 2000 evrov zaradi neskladne gradnje.

Kljub akciji inšpektorat ugotavlja, da je odstotek nelegalnih gradenj primerljiv z rezultati iz prejšnjih let. Do 21. maja je bilo odločeno v skoraj polovici od 116 uvedenih upravnih inšpekcijskih postopkov, za 66,66 odstotkov pregledanih objektov so bile izdane odločbe. Med njimi je bilo 25 nedovoljenih objektov, kar predstavlja 43,85 odstotkov preverjenih objektov. Ugotovitveni postopki bodo potekali tudi po predvidenem časovnem okviru akcije, saj v vseh zadevah še niso bili pridobljeni vsi potrebni podatki.

Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov je razkrila številne nepravilnosti in rezultirala v 39 inšpekcijskih odločbah. Kljub ugotovljenim kršitvam se stanje ne razlikuje bistveno od preteklih let, inšpektorat pa nadaljuje z ugotovitvenimi postopki za dokončno razjasnitev vseh primerov.

Portal24; Foto: Freepik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja